Regulamin zajęć


I. Definicje:

1. Klient : osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat lub osoba, która ukończyła

co najmniej 13 lat i uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego (w

szczególności rodzica), a także osoba prawna oraz instytucja posiadająca

zdolność prawną, która składa lub zamierza złożyć Zamówienie lub

korzysta z innych usług.

2. Przedmiot transakcji: karnety na zajęcia typu fitness, taniec brzucha,

zumba oraz usługi wymienione i opisane na wymienionej powyżej stronie

internetowej Firmy.

3. Sklep internetowy: serwis internetowy dostępny pod adresem www.taniec-
orientalny.waw.pl/karnet, za pośrednictwem którego Klient może kupować

Przedmiot transakcji.

4.Zamówienie: oświadczenie woli Klienta określające rodzaj i ilość

Przedmiotów transakcji zmierzające do zawarcia umowy kupna-sprzedaży

za pośrednictwem Sklepu internetowego.

II. Zasady ogólne świadczenia usług do których dostęp, jako

Przedmiot transakcji, oferuje Firma.

1. Firma sprzedaje karnety na zajęcia służące poprawie zdrowia, kondycji i

sylwetki Klientów.

2. Firma zapewnia Klientom sprzedaż karnetów na zajęcia prowadzone przez

fachową i doświadczoną kadrę

3.Klienci (ćwiczący) ponoszą pełną odpowiedzialność z tytułu ryzyka

wykonywanych ćwiczeń. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do

powiadomienia instruktora o złym samopoczuciu, urazach, kontuzji,

ciąży oraz fakcie przebywania pod stałą opieką lekarską. W przypadkach

wątpliwych Firma zaleca zasięgnięcie przez Klienta na koszt własny i

własnym staraniem porady lekarskiej.

4. Firma nie ponosi odpowiedzialności za wypadki wynikające z niestosowania

się do poleceń instruktora.

5. Uczestnictwo w zajęciach, na które firma sprzedaje karnety, po spożyciu

alkoholu lub innych środków odurzających jest zabronione.

6. Karnet stanowi dowód uiszczenia opłaty za zajęcia, a jego wykupienie jest

równoznaczne z rezerwacją miejsca.

7
. W przypadku dwóch nieobecności w miesiącu, korzystający z karnetu

może wziąć udział w zajęciach w ramach miesiąca, na który został

wykupiony karnet, ćwicząc w innej grupie jednakże po wcześniejszym

uzgodnieniu z przedstawicielem Firmy terminów i w przypadku wolnych

miejsc w grupach.

8. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn leżących po stronie Firmy, a

także z przyczyn stanowiących siłę wyższą, opłata za niewykorzystane

zajęcia przechodzi na kolejny miesiąc lub na wniosek Klienta, zostaje mu

zwrócona.

9. Klient ma prawo do rozwiązania umowy stanowiącej przedmiot transakcji.

W tym celu Klient złoży wypowiedzenie w formie pisemnej (dopuszcza

się forma mailową). Umowa ulega rozwiązaniu w chwili otrzymania przez

Firmę oświadczenia Klienta.

III. Zasady ogólne sprzedaży karnetów.

1.Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby oferta, która jest

2. Przed złożeniem Zamówienia Klient zobowiązuje się do zapoznania

prezentowana na stronie Sklepu była kompletna i aktualna. Gdyby

okazało się, że któryś z Przedmiotów transakcji nie jest dostępny,

Firma bezzwłocznie poinformuje o tym Klienta drogą telefoniczną

lub mailową.

się z niniejszym Regulaminem. Warunkiem złożenia Zamówienia i

dokonania transakcji jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

IV. Zamówienia.

1.Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową

Sklepu,

2. Zamówienia na stronie internetowej Sklepu można składać 24

godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, wszystkie dni w roku.

3.Zamówienie staje się skuteczne z chwilą prawidłowego

wypełnienia przez Kupującego formularza zamówienia

opublikowanego na stronie internetowej Sklepu oraz podania

danych kontaktowych (nr telefonu i adres e-mail).

4.Zamówienia wypełnione nieprawidłowo mogą być przez

Firmę anulowane, jeśli na wezwanie Firmy Klient nie dokona

korekty.

5.Prawidłowo złożone zamówienie zostanie potwierdzone

automatyczną odpowiedzą Sklepu na adres e-mailowy

Klienta.

6.Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie

drogą elektroniczną na wskazany przez siebie adres e-mail

elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych.

V. Ceny.

1. Wszystkie ceny podane w Sklepie stanowią ceny brutto i wyrażone są w

złotych polskich.

2. Cena karnetu jest obliczana na podstawie ilości wejść w danym miesiącu.

VI. Płatności.

1. Płatności dokonywane są za pośrednictwem PayU S.A.

z siedzibą w Poznaniu, jako administratora danych (60-

324 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań

– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.

VII. Potwierdzenie zawarcia umowy/zakupu karnetu

Potwierdzenie zakupu karnetu stanowi wydruk otrzymanego od

Firmy z adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. przyjęcia zamówienia oraz

potwierdzenia przelewu, które należy okazać przed rozpoczęciem

pierwszych zajęć.

VIII. Reklamacje.

1. W przypadku niezgodności karnetu z zawartym na stronie internetowej

Sklepu opisem (niezgodność z umową), Klient ma prawo reklamować

karnet przesyłając na adres Firmy pismo z opisem rodzaju niezgodności.

2. W przypadku przyjęcia reklamacji Firma zwróci Klientowi cenę karnetu.

3. Klient traci uprawnienia przewidziane w Ustawie o szczególnych warunkach

sprzedaży konsumenckiej oraz Kodeksie cywilnym, jeżeli nie powiadomi

Firmy w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od stwierdzenia niezgodności nie

zawiadomi o tym fakcie Firmy.

4. W przypadku stwierdzenia przez klienta niezgodności karnetu z umową

powinien on bezzwłocznie zaprzestać uczestniczenia w zajęciach i

powiadomić o tym fakcie Firmę. Uczestniczenie przez Klienta w objętych

karnetem zajęciach oznacza uznanie zgodności karnetu z umową

IX. Dane osobowe. Pliki „cookies”. Polityka prywatności.

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez

Klientów w związku z zakupem jest Firma. Dane te są przechowywane

zgodnie z przepisami prawa.

2. Podczas składania Zamówienia, Kupujący wyraża zgodę na

umieszczanie jego danych osobowych w bazie danych prowadzonych

przez Firmę w celu ich przetwarzania w związku z realizacją

Zamówienia. W przypadku wyrażenia takiej zgody Kupujący ma

prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania a także żądania ich

usunięcia.

3. Niezbędne do zrealizowania płatności dane osobowe Klientów,

dokonujących płatności za nabywane towary/produkty/usługi są

przekazywane spółce PayU S.A. Dane te przekazywane są dobrowolnie.

Klienci mają prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania.

4. Aby ułatwić korzystanie z serwisu, mechanizm nim zarządzający

wykorzystuje technologię znaną jako cookies– informacje zapisywane

przez serwer z którego korzysta Firma na komputerze użytkownika.

Klient może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce

internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to spowodować jednak

pewne utrudnienia w korzystaniu z serwisu.

X. Postanowienia ogólne.

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie

mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów

prawa.

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu w tym z

wykonywaniem umów zawartych pomiędzy Firmą a Klientem, będą

rozpatrywane przez Sąd Powszechny właściwy rzeczowo i miejscowo

zgodnie z Kodeksem Postępowania Cywilnego.

3. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego

Regulaminu z tym jednak zastrzeżeniem, że do umów zawartych przed

zmianą Regulaminu stosuje się wersję obowiązującą w chwili złożenia

zamówienia przez Klienta.

4. Regulamin obowiązuje od 20.09.2012.